IIT LLC - Мэдээлэл

Манай дэлгүүрүүдэд зарагдаж байгаа бүтээгдэхүүнүүд

  • Ган хэвлэмэл радиотар
  • PP- R наадаг хоолой, холбох 
  • Радиоторын хаалтууд
  • Бланслагч хаалт
  • Коллекторын хаалтууд
  • Бохир усны хоолой холбох хэрэгсэл